[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]
💰 Giá: 108 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 5000 USD/tháng
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 3000 USD/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 150 triệu 
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 8000  USD
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 70 triệu 
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 45 triệu 
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 25 triệu 
Diện tích: 15 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 6000  USD
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 40 triệu 
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội[/chitiet]